Zákonné pojištění vozidel

Zákonné pojištění vozidel jak už sám název napovídá musí mít každé motorové vozidlo které má registrační značku nebo technický průkaz a je používáno na pozemních komunikacích. Zákonné pojištění vozidel upravuje zákon č. 168/1999 Sb.

Zákonné pojištění vozidel musí uzavřít vlastník nebo spoluvlastník tuzemského automobilu nebo řidič cizozemského vozu, pokud zákon o zákonném pojištění vozidel nestanoví jinak.

Pokud neuzavřete zákonné pojištění, ze zákona hrozí pokuta ve výši 5 000,- až 40 000,- Kč. Vozidla která jsou pojištěna po 1. červnu 2008 je dokladováno tzv. zelenou kartou, která je jediným uznávaným dokladem který slouží k prokázání platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.

Pokud cestujete do zahraničí, doporučujeme ověření platnosti zelené karty pro stát do kterého cestujete a mít u sebe nejen originál, ale i duplikát zelené karty.

Zákonné pojištění vozidel vzniká na základě pojistné smlouvy která je uzavřená mezi pojišťovnou a pojistitelem. Zákonné pojištění není možné přerušit pokud toto přerušení nebylo dohodnuto v pojistné smlouvě. V tom případě musí pojistník před začátkem přerušení pojištění prokázat pojišťovně, že odevzdal registrační nebo státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla příslušného orgánu evidence. V této době přerušení pojištění není plněna povinnost pojištění odpovědnosti. Ihned po uzavření pojistné smlouvy obdrží pojistník zelenou kartu.

Smlouva o zákonném pojištění musí obsahovat, dobu trvání pojištění, určení pojistníka a pojistitele, údaje o motorovém vozidle, výši pojistného, způsob jeho placení, splatnost a formu i místo oznámení škodné události.

Pokud v době uzavření pojistné smlouvy nejsou známé některé údaje o automobilu, pojistník musí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů po uzavření smlouvy chybějící údaje dodat.

Jestliže při silniční kontrole nepředložíte zelenou kartu, příslušník může uložit pokutu ve výši od 1 500,- do 3000,- korun.